Privacyverklaring

Tecmate hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tecmate houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR van 25 mei 2018.

Als Tecmate zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tecmate International NV
Séverine Moerenhout
Ambachtenlaan 6
3300 Tienen
Email:  [email protected]

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tecmate verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van een overeenkomst betreffende het leveren van producten van Tecmate

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van bestellingen, boekhouding, facturatie en om u op de hoogte te houden van de status van uw bestellingen.

Hiervoor verzamelt Tecmate de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, aanspreking, functie, e-mail adres, telefoonnummer, GSM nummer, bedrijfsadres, taal van het bedrijf en land van het bedrijf

De verwerking van persoonsgegevens binnen bovenstaand doel is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Marketing & communicatie

Importeurs en distributeurs brengen we op de hoogte van onze producten, prijslijsten, promoties, product lanceringen, informatie,…

Dealers krijgen van Tecmate informatieve en educatieve mailings in verband met batterijen en batterijladers.

Voor de bovenstaande doelstelling vragen, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens: naam, voornaam, aanspreking, functie, e-mail adres, telefoonnummer, GSM nummer, bedrijfsadres, taal van het bedrijf en land van het bedrijf

De verwerking van persoonsgegevens binnen bovenstaand doel is gebaseerd op gerechtvaardigd belang.

Klantendienst

Om op uw vragen te kunnen antwoorden en u een zo goed mogelijke service te bieden verzamelen wij de volgende gegevens: naam, voornaam en uw e-mail adres.

De verwerking van persoonsgegevens binnen bovenstaand doel is gebaseerd op gerechtvaardigd belang of op de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst.

Juridische doeleinden

In bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet en regelgeving.

De verwerking van persoonsgegevens binnen bovenstaand doel is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.

Detectie en preventie van fraude

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten

De verwerking van persoonsgegevens binnen bovenstaand doel is gebaseerd op een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van website bezoek

Op de website van Tecmate worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Tecmate gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Hiervoor maakt Tecmate gebruik van Google Analytcis. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Tecmate te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tecmate heeft hier geen invloed op.

Tecmate heeft Google geen toestemming gegeven om via Tecmate verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De verwerking van persoonsgegevens binnen bovenstaand doel is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

We verwerken gegevens die u als betrokkene zelf meedeelt wanneer u klant wordt of gebruik maakt van onze diensten. We verwerken ook persoonsgegevens die niet door u als betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die worden aangeleverd betreffende werknemers. De persoonsgegevens kunnen tenslotte ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan,….

Verstrekking van de gegevens aan derden

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens aan andere partijen verstrekken, wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In deze gevallen gebeurt deze doorgifte in het kader van uw vraag of opdracht aan ons.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Buiten hierboven vermelde gevallen geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Wij verstrekken in geen enkel geval persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken in geen enkel geval persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Bewaartermijn

Tecmate bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Tecmate van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
  • Iedereen binnen Tecmate is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • Onze bedrijfsgebouwen zijn beveiligd met een alarmsysteem

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Tecmate kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.